Konkursy

REGULAMIN KONKURSU

„Ozdoba Świąteczna z klocków”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki i zasady udziału w konkursie pn. „Ozdoba Świąteczna z klocków” (zwany dalej Konkursem) realizowanym za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram.
 2. Organizatorem Konkursu jest Krzysztof Kania prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kreatywna Kraina Rozwoju Krzysztof Kania, Myślenice ul. W. Łokietka 8; NIP 6811145988; REGON 357133138 (zwany dalej Organizatorem), który prowadzi na portalu Facebook stronę pod adresem https://www.facebook.com/kreatywnakrainarozwoju.
 3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
 4. Konkurs nie jest organizowany, sponsorowany, wspierany, ani przeprowadzana przez serwis Facebook / Instagram ani z nim związana.
 5. Serwis Facebook/Instagram nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
 6. Uczestnictwo w Konkursie i głosowaniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu dla potrzeb związanych z prowadzeniem Konkursu zgodnie z przepisami wskazanymi w § 7 niniejszego Regulaminu.

§ 2. Warunki udziału

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (tj. w szczególności taka która ukończyła 18 lat), będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwana dalej Uczestnikiem). Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie tylko za pośrednictwem osoby pełnoletniej.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, pracownicy Organizatora lub członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.
 4. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunków wykluczających udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazany w Regulaminie) – odstąpić od zgłoszenia swojej osoby od udziału w Konkursie.
 5. Udział w Konkursie ma charakter bezpłatny i dobrowolny.

§ 3. Czas trwania konkursu

 1. Nadsyłanie zdjęć do publikacji na adres klockiedu@gmail.com do 15.1.2023 godz. 23.00. Osoba przesyłając zdjęcia automatycznie zrzeka się praw autorskich do zdjęcia na rzecz Organizatora.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6. 2. 2023 r.
 3. Głosowanie na FB i Ig będzie przeprowadzone od dnia 17.01.2023 r. do 31. 1. 2023 do godziny 22.00.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook/Instagram, jak również problemy techniczne występujące po stronie Uczestnika.

§ 4. Zasady konkursu

 1. Udział w Konkursie jest nieograniczony, natomiast Uczestnik może zostać laureatem Konkursu tylko raz.
 2. W Konkursie wezmą udział wyłącznie uczestnicy, którzy wykonają zadanie konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 3. Zadanie konkursowe polega na: zbudowaniu wspólnie z rodzeństwem lub z rodzicami, lub z dziatkami z dowolnych klocków konstrukcji przedstawiającej ozdobę świąteczną, którą można położyć na stół lub powiesić na choinkę.
 4. Spośród nadesłanych zdjęć (max. 1 na jednego uczestnika) Komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokona wyboru 6 konstrukcji przedstawiającej ozdobę świąteczną, w tym:
  • 3 zdjęcia, które uzyska największą ilość udostępnień z spośród zamieszczonych na Facebook wraz zamieszczonych na Instagram.
  • 3 zdjęcia, za które Komisja przyzna miejsca.
 5. Komisja konkursowa składać będzie się z 3 osób, tj. Organizatora i dwóch współpracowników. Komisja dokona wyboru konstrukcji, które w ich ocenie są najbardziej kreatywne, najciekawsze i nawiązują do świąt Bożego Narodzenia.
 6. Aby wziąć udział w Konkursie, poza warunkami opisanymi w pkt 1 – 3, konieczne jest:
  • posiadanie zweryfikowanego konta na Facebook,
  • obserwowanie Organizatora na Instagramie @kreatywna_kraina_rozwoju,
  • dostępnienie posta o konkursie w swojej relacji na Instagram i na Fecebook’u,
  • rekcja inna niż lubię to,
  • skomentowanie ulubionego posta na profilu Organizatora.
 7. Organizator zachęca do powiadomienia o konkursie i o naszej stronie znajomych.

§ 5. Nagrody

 1. Nagrodą są zestawy klocków zestaw klocków COBI: TOG 2, F-16 Falkon, Citroenf Traction o łącznej wartości ok. 600,00 zł. Organizator przewiduje do rozdania 6 nagrody.
 2. Nagroda może zostać odebrana przez Uczestnika w naszym sklepie pod adresem ul. W. Łokietka 8 w Myślenicach.
 3. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są w terminie do 30 stycznia 2023 r., do odebrania nagrody, lub w terminie 48 godzin od otrzymania informacji o wygranej do przekazania danych osobowych koniecznych do otrzymania nagrody w przypadku braku możliwości osobistego odebrania nagrody.
 4. Nieprzekazanie danych adresowych w celu wysłania nagrody, przekazanie danych niekompletnych lub nieprawdziwych danych teleadresowych koniecznych do przekazania nagrody, oznacza utratę praw do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu.
 5. Nieodebranie nagrody, oznacza utratę praw do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu.
 6. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. Nie mogą również być przekazywane innym osobom, w tym innym Uczestnikom Konkursu.

§ 6. Zmiana Regulaminu i wykluczenie z Konkursu

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników Konkursu oraz nie naruszy określonych Regulaminie zasad przetwarzania danych osobowych Uczestników.
 2. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania Konkursu w przypadku zaistnienia nieprzewidywalnych, niezależnych okoliczności uniemożliwiających mu przeprowadzenie Konkursu według pierwotnego planu. Zmiana terminu Konkursu nie będzie rozumiana jako zmiana naruszająca prawa nabyte Uczestników.
 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji, na każdym etapie trwania Konkursu, Uczestników postępujących w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, jak również:
  • w przypadku wykrycia prób wpływania na wyłonienie zwycięzców w sposób niedozwolony,
  • zakładania fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook/Instagram,
  • używają w komentarzach, postach i innych treściach związanych z udziałem w konkursie słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, lub treści niezgodnych z regulaminami Facebook/Instagram.

§ 7.Informacja administratora danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, Organizator Informuje, że: Administratorem danych osobowych Udostępnianych przez Uczestników jest Organizator wskazany w § 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych. Dane są przetwarzane w celach realizowanego konkursu „Ozdoba Świąteczna z klocków” i prowadzenia komunikacji w ramach fanpage Administratora dostępnego pod adresem: https://www.facebook.com/kreatywnakrainarozwoju, w szczególności odpowiedzi na pytania konkursowe a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację facebook.pl. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto dane są udostępniane Facebook Ireland Limited. Przetwarzanie jest realizowane w związku z koniecznością udokumentowania akcji promocyjnych i reklamowych oraz przyznanych nagród zwycięzcom Konkursu (art.6 lit.c RODO). Administrator będzie przetwarzał dane w zakresie imienia, nazwiska, adresu email i telefonu kontaktowego podanego przez Uczestnika Konkursu. Ponadto Administrator będzie przetwarzał dane zwycięzców Konkursu w zakresie podanego adresu, na który zostanie przesłana nagroda rzeczowa. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku chęci udziału w Konkursie. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO, tj. żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo żądania ograniczenia przetwarzania, danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”), przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO gdyż podstawą przetwarzania przekazanych danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

§ 8.Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Ozdoba Świąteczna z klocków”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.

§ 9.Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu.

Card image cap
Zajęcia z robotyki

Zajęcia z budowania i programowania robotów

Zobacz więcej
Card image cap
Urodziny

Organizujemy urodziny z klockami i zabawami dla najmłodszych

Zobacz więcej
Card image cap
Sklep

Bogata oferta zestawów klocków i innych zabawek

Zobacz więcej
Card image cap
Pomoce dydaktyczne

Dla rozwoju, nauki i zabawy naszych pociech

Zobacz więcej
Card image cap
Sala zabaw

Sala, w której można spędzić długi czas nie myśląc o nudzie!

Zobacz więcej
Card image cap
Półkolonie

Organizujemy półkolonie, blisko domu :) Rozwój, nauka i zabawa!

Zobacz więcej
Card image cap
Konkursy

Konkursy na najlepsze budowle i mechanizmy!

Zobacz więcej
Card image cap
Galeria

Galeria naszej Krainy, a także cudów, które tu powstają!

Zobacz więcej
Card image cap
Szkolenia

Prowadzimy szkolenia. Zapraszamy po więcej informacji.

Zobacz więcej
Card image cap
O nas

Poznaj nasz zgrany, miły i doświadczony team!

Zobacz więcej

BUDUJ, UCZ SIĘ I BAW RAZEM Z NAMI! :)