Regulamin uczestnictwa w zajęciach w ramach robotyki prowadzonej przez Kreatywną Krainę Rozwoju

§ 1.

Robotyka to program realizowany na podstawie LEGO® Education, projekt edukacyjny tworzony przez Firmę Kreatywna Kraina Rozwoju, inżynierów Akademii Górniczo-Hutniczej, w ramach którego odbywają się zajęcia z robotyki i programowania dla dzieci w różnymi wieku, a metody nauczania dostosowane są do potrzeb i możliwości słuchaczy.

§ 2.

Zajęcia edukacyjne są realizowane przez firmę Kreatywna Kraina Rozwoju Krzysztof Kania ul. Łokietka 8, 32-400 Myślenice, NIP 6811145988 REGO 357133138 zwany dalej „Wykonawcą”.

§ 3.

Wykonawca oświadcza, iż jest wpisany do CEIDG oraz, że na podstawie wpisu upoważniony jest do świadczenia usług zgodnie z PKD 85.59.B, a także posiada stosowne doświadczenie, wiedzę, kwalifikacje.

§ 4.

Projekt realizowany jest w placówkach edukacyjnych za zgodą dyrekcji placówki.

§ 5.

Uczestnikami robotyki są dzieci, zwane dalej „Uczestnikami”. Poprzez „Zamawiających” rozumie się rodziców lub opiekunów prawnych, którzy zgłaszają udział dziecka w zajęciach w ramach zajęć z robotyki.

§ 6.

  1. Zapisy na zajęcia w ramach robotyki odbywają się na stronie www.kreatywnakrainarozowju.pl, poprzez odpowiedni formularz, aby wziąć udział w zajęciach, należy wypełnić stosowne zgody i oświadczenia oraz wnieść stosowną opłatę.
  2. Akceptacja Regulaminu oznacza zawarcie umowy ze zobowiązaniem do zapłaty.

§ 7.

Zajęcia z robotyki składają się z określonej liczby lekcji i prowadzone są w grupach od 7 do 14 osób.

§ 8.

Wykonawca zapewnia odpowiednie wyposażenie w pomoce dydaktyczne na czas trwania zajęć dla uczestników oraz dyplomy poświadczające ukończenie kursu

§ 9.

  1. Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty za cały pakiet zajęć.
  2. Uczestnikowi przysługuje prawo maksymalnie trzykrotnego zgłoszenia nieobecności w zajęciach dziecka w takcie semestru, za które – jeżeli zostaną zgłoszone z wyprzedzeniem 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć w panelu klienta – nie będzie pobierana opłata. Rozliczenie zgłoszonych nieobecności będzie rozliczone zgodnie z § 10 ust. 1.
  3. Nieobecność w większym zakresie lub zgłoszona później, nie powoduje zwolnienia z opłaty.
  4. Lekcje odwołane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie podlegają opłacie.

§ 10.

Opłaty za udział w zajęciach w ramach robotyki:
  1. Wysokość opłaty jest uzależniona od miejsca odbywania się zajęć za każde zajęcia płatne do końca miesiąca z wyjątkiem pierwszego miesiąca zajęć za który opłata jest z góry w wysokości 50 zł. Wpłata za kolejne miesiące jest pomniejszana o nieobecność dziecka na zajęciach za poprzedni miesiąc.
  2. Opłatę za uczestnictwo są przekazywane na rachunek bankowy numer 13 1140 2004 0000 3602 7697 0725. Dane do przelewu: zajęć z robotyki, ul. Łokietka 8, 32-400 Myślenice (z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika placówka oświatowa) za pośrednictwem Tpay
  3. Przekroczenie terminu płatności powoduje naliczenie ustawowych odsetek za opóźnienie każdy dzień opóźnienia, przy czym za dzień zapłaty Strony uznają dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 11.

 1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
   1. Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez Zamawiających zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy Kreatywną Krainą Rozwoju Krzysztof Kania, regulująca wzajemnie zobowiązania między Wykonawcą a Zamawiającymi. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
   2. Rezygnacja z zajęć w ramach robotyki wymaga pisemnego powiadomienia drogą elektroniczną na adres: kontakt@kreatywnakrainarozowju.pl Wykonawcy przez Zamawiających.

  § 12.

  1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Wykonawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
    1. posiadanie dostępu do sieci Internet,
    2. posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu zapisów,
    3. posiadanie aktywnego konta e-mail.
  2. Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.
    1. naruszających dobre imię osób trzecich,
    2. naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich,
    3. naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich,
    4. stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji,
    5. namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

  § 13.

  1. Nabywca ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.
    1. Reklamacje należy składać pisemnie lub osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres kontakt@kreatywnakrainarozwoju.pl, kwestie sporne ostatecznie będą rozpatrywane przez Dział Obsługi Klienta numer telefonu 605 350 512 (czynny w godz. 14:00–16:00, od poniedziałku do piątku).
    2. Dział Obsługi Klienta rozpatrzy reklamację i zawiadomi Zamawiającego o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
    3. Wykonawca nie udziela gwarancji na zajęcia z robotyki w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

  § 14.

  Słuchacz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i wyłącznie na użytek Kreatywnej Krainy Rozwoju zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanego „RODO” oraz na otrzymywanie od Kreatywnej Krainy Rozwoju, Krzysztof Kania z siedzibą ul. Łokietka 8, 32-400 Myślenice, informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Pełna informacja o polityce prywatności znajduje się na stronie www.kreatywnakrainarozwoju.pl

BUDUJ, UCZ SIĘ I BAW RAZEM Z NAMI! :)